What should transportation in San Francisco look like in 30 years?
Live, work, or spend time in San Francisco? Participate in our survey!

Your input will be critical in helping us identify project and policy concepts as we look to build a transportation system that will best serve us in the future.

Take the Survey »


三藩市的交通在未來30年會是什麼面貌?
在三藩市居住、工作或消磨時間會是如何?請在參加我們的問卷調查

在我們探討建設未來最符合我們需要的交通系統時,您的意見將能幫助我們識別專案和政策概念。


¿Cómo será el transporte de San Francisco en 30 años?
¿Vive, trabaja o pasa tiempo en San Francisco? ¡Participa en nuestra encuesta!

Su opinión es importante en ayudarnos a identificar conceptos para proyectos y políticas públicas que ayudara a desarrollar un sistema de transporte más útil para nuestro futuro.


Ano ang magiging larawan ng transportasyon sa San Francisco sa loob ng 30 taon?
Naninirahan, nagtatrabaho, o ginugugol ang oras sa San Francisco? Makibahagi sa aming survey!

Napakahalaga ng iyong iaambag na ideya sa pagtulong sa aming matukoy ang mga konsepto ng proyekto at patakaran habang sinasaliksik namin ang pagpapatayo ng isang sistema ng transportasyon na pinakamahusay na magsisilbi sa atin sa hinaharap.